GMP级别重组细胞因子

GMP级别重组细胞因子在符合良好生产规范的环境下制程,以确保产品的质量、纯度、活性和一致性及稳定性。这些蛋白质主要用于医药产品的开发和生产,包括疫苗、生物药物、细胞疗法和基因疗法等。因此,GMP级别细胞因子在生物医药产业中扮演着关键的角色。


乔默生物提供GMP级别重组蛋白/细胞因子,以满足药物分析、新药研发、细胞治疗等客户需求。目前乔默生物可提供20+种热门GMP级别重组蛋白/细胞因子。

产品特点:

1. 生产全过程均在GMP厂房进行 生产体系文件齐全,保证原材料的可追溯性

2. 严格遵循ISO 13485:2016认证质量管理体系进行生产测试

3. 无动物源,大肠杆菌表达

4. 蛋白均进行生物活性、支原体检测、纯度、内毒素、DNA残留量、宿主蛋白残留、无菌等检测

5. 产品保质期稳定性检测

6. 保证批间一致性

7. 完备的QA文件

重组人干扰素γ / Recombinant IFN gamma,Human,GMP

文献引用(0)
 • 表达系统:Escherichia coli
 • 蛋白编码:P01579
 • 蛋白标签:His Tag (C-term)
产品编号 规格 价格 货期
CM081-100HPG 100 ug ¥3000.00 请询
CM081-1000HPG 1 mg ¥14000.00 请询

重组人白细胞介素1 beta / Recombinant IL-1 beta,Human,GMP

文献引用(0)
 • 表达系统:Escherichia coli
 • 蛋白编码:P01584
 • 蛋白标签:His Tag (C-term)
产品编号 规格 价格 货期
CM002-100HPG 100 ug ¥8300.00 请询
CM002-1000HPG 1 mg ¥37500.00 请询

重组人白细胞介素15 / Recombinant IL-15,Human,GMP

文献引用(0)
 • 表达系统:Escherichia coli
 • 蛋白编码:P40933
 • 蛋白标签:His Tag (N-term)
产品编号 规格 价格 货期
CM016-100HPG 100 ug ¥7700.00 请询
CM016-1000HPG 1 mg ¥35000.00 请询

重组人白细胞介素18 / Recombinant IL-18,Human,GMP

文献引用(0)
 • 表达系统:Escherichia coli
 • 蛋白编码:Q14116
 • 蛋白标签:Tag Free
产品编号 规格 价格 货期
CM022-100HPG 100 ug ¥11500.00 请询
CM022-1000HPG 1 mg ¥52000.00 请询

重组人白细胞介素2 / Recombinant IL-2,Human,GMP

文献引用(0)
 • 表达系统:Escherichia coli
 • 蛋白编码:P60568
 • 蛋白标签:His Tag (C-term)
产品编号 规格 价格 货期
CM004-100HPG 100 ug ¥4000.00 请询
CM004-1000HPG 1 mg ¥17500.00 请询

重组人白细胞介素21 / Recombinant IL-21,Human,GMP

文献引用(0)
 • 表达系统:Escherichia coli
 • 蛋白编码:Q9HBE4
 • 蛋白标签:His Tag (C-term)
产品编号 规格 价格 货期
CM025-100HPG 100 ug ¥9300.00 请询
CM025-1000HPG 1 mg ¥42000.00 请询

重组人白细胞介素7 / Recombinant IL-7,Human,GMP

文献引用(0)
 • 表达系统:Escherichia coli
 • 蛋白编码:P13232
 • 蛋白标签:His Tag (C-term)
产品编号 规格 价格 货期
CM009-100HPG 100 ug ¥11500.00 请询
CM009-1000HPG 1 mg ¥52000.00 请询

重组人肿瘤坏死因子alpha / Recombinant TNF alpha,Human,GMP

文献引用(0)
 • 表达系统:Escherichia coli
 • 蛋白编码:P01375
 • 蛋白标签:His Tag (C-term)
产品编号 规格 价格 货期
CM046-100HPG 100 ug ¥2650.00 请询
CM046-1000HPG 1 mg ¥19500.00 请询